Hình ảnh công trình Lê Tình đã thi công

Chống thấm bằng tôn tại Đà Nẵng

Chống thấm bằng hoá chất tại Đà Nẵng